دسته بندی

تحلیل

«وال استریت» همه این ها هست و هیچ کدام نیست!

وال استریت امروز دیگر تنها نام یک خیابان در منهتن نیویورک نیست. وال استریت نماد ظلمت و ستمی با سابقه چندین قرن است که صدای خرد شدن استخوان های فرسوده اش نه از آمریکا، بلکه از تمام دنیا به گوش می رسد.