جرقه فتنه سوم در سفارت انگلیس؟!

0 ۶

یکی از استراتژی های د شمن برای از بین برد ن یا منحرف کرد ن نظام های سیاسی مخالف خود ، استفاد ه از استراتژی نفوذ است. این استراتژی به مراتب موثر تر، سریع تر و ماند گار تر از استراتژی حمله نظامی عمل می کند . با استراتژی نفوذ، د یگر مرد م آن کشور به مقابله بر نمی خیزند و هزینه های سنگین عملیات نظامی نیز بر کشور مهاجم تحمیل نمی شود بلکه بسیار آسان تر و ساد ه تر و کم هزینه تر می توان نظامی را براند اخت و هزینه های آن را هم از خود همان نظام تامین کرد . از سوی د یگر، د ر این استراتژی سرباز د شمن نامرئی است و هیچ حساسیتی نیز برانگیخته نمی شود . د ر همین راستا ساموئل هانتینگتون د ر کتاب موج سوم د موکراسی راهکارهایی ارائه د اد ه که سال هاست د ر کشورهای مختلف د ر حال اجراست. وی برای گذار به د موکراسی مطلوب خود ، فرآیند هایی را طراحی کرد ه که د ر مجموع عبارت است از تغییر شکل، فروپاشی، و جابجایی که وی د رمورد هر فرایند راهکارهایی نیز برای تسریع آن به هواخواهان د موکراسی ارائه د اد ه است. الف) فرایند تغییرشکل: هانتینگتون فرآیند تغییرشکل را د ر حکومت هایی مؤثر می د اند که اصلاح طلبان د ر خود رژیم اقتد ارگرا به شد ت نفوذ د ارند و افراد ی از د رون خود رژیم، نقش قاطعی د ر ایجاد د موکراسی د ارند . برخی مراحل این فرایند از این قرار است: ظهور اصلاح طلبان د ر حکومت، کسب قد رت توسط اصلاح طلبان و انتخاب و جذب مخالفان. ب) فرایند فروپاشی: د ر فرایند فروپاشی برخلاف تغییرشکل، اصلاح طلبان د ر حکومت یا وجود ند ارند یا د ر اقلیت هستند و مخالفان باید از طریق تظاهرات و شورش و اعتراض، باعث فروپاشی رژیم اقتد اگرا شوند . د ر این فرایند یک خلأ قد رت به وجود می آید که فرد یا گروهی باید این خلأ قد رت را پر کند . پاره ای از رهنمود های ارائه شد ه توسط هانتینگتون به هواد اران د موکراسی جهت تسریع فرایند فروپاشی به قرار زیر است: ۱. جلب گروه های د لسرد شد ه از نظام ۲. همراه کرد ن نظام ها ۳. تبلیغ عد م خشونت ولی عمل کرد ن با خشونت ۴. ارتباط با نهاد های خارجی و کنگره آمریکا ۵. ایجاد وحد ت د ر گروه های مخالف ۶. آماد گی برای پر کرد ن خلأ قد رت. ج) فرایند جابجایی: هانتینگتون معتقد است فرایند جابجایی د ر رژیم های اقتد ارگرا برآیند ی از د و فرایند قبلی است، به طوری که د ر این فرایند نوعی تعاد ل میان اصلاح طلبان و اقتد ارگراها د ر حکومت وجود د ارد و اصلاح طلبان باید از طریق امتیازگیری و مذاکرات، مرحله گذار به د موکراسی را تسهیل کنند . به عقید ه هانتینگتون د ر موج سوم، انتخابات د ر بسیاری از کشورها عامل فروپاشی رژیم های اقتد اگرا بود ه است؛ به طوری که د ر این کشورها حاکم اقتد ارگرا با اطمینان از پیروزی و جهت کسب مشروعیت اقد ام به برگزاری انتخابات می کرد ه و به طور غیرمنتظره ای که نویسند ه آن را الگوی انتخابات شگفت آور می خواند ، شکست خورد ه است. د شمنان انقلاب اسلامی ایران هر سه فرآیند فوق را د ر برهه های مختلفی د ر د وران ۳۷ ساله انقلاب آزمود ه و به فضل الهی باشکست سنگینی مواجه شد ه اند ولی باز هم با اند کی تغییر همان فرآیند ها را مجد د ا به کار گرفته اند ؛ پس از به قد رت رسید ن جریان اصلاحات د ر ایران، د شمن تلاش گسترد ه ای د ر جهت جذب مخالفان نظام از بین آن ها صورت د اد ند به طوری که حتی عناصر سلطنت طلب و برخی مارکسیست ها را نیز جذب کرد ند … و د ر نتیجه انتظار می رفت که نظام اسلامی د ر این فرآیند ، تغییر شکل بد هد و آن چه مورد نظر و انتظار غربی هاست محقق شود یعنی نظام د موکراتیک به ظاهر اسلامی به جای نظام جمهوری اسلامی و تغییر واصلاح قانون اساسی باحذف اصولی که اسلامیت نظام و ولایت فقیه را تاکید می کند . آن ها د ر د وران ۸ ساله اصلاحات با همه امکاناتی که د ر اختیار د اشتند د ر جهت تغییر نظام اسلامی کوشید ند و حتی د ر موارد ی با استفاد ه از اهرم تقلب د ر انتخابات(انتخابات مجلس ششم د ر تهران) و شورش های خیابانی مقطعی د ر سال ۷۸ د ر کوی د انشگاه تلاش کرد ند به این فرآیند سرعت بخشند ، ولی به رغم همراهی همه جانبه مد عیان اصلاحات که پایان د ولت د وم آقای خاتمی را آغاز د وران د موکراسی واقعی می د انستند همه امید د شمنان به یاس تبد یل شد و د ولتی اصولگرا و به تعبیر آن ها اقتد ارگرا، سر کار آمد . بعد ازسال ۸۴ «فرآیند فروپاشی» را د ر پیش گرفتند ؛ زیرا د ر این د وران، اصلاح طلبان د ر حکومت یا وجود ند اشتند و یا د ر اقلیت بود ند بنابر این، مخالفان نمی توانستند از طریق اصلاحات سیاسی د ر د اخل نظام د ر جهت تغییر آن بکوشند از این رو می بایست از طریق تظاهرات و شورش و اعتراض های موجب فروپاشی نظام اسلامی گرد ند . آن ها د ر فتنه ۸۸ تصور می کرد ند می توانند خلا قد رتی ایجاد کنند و با فتنه ای که به وجود می آورند آن را پر کنند . ازاین رو با راه اند ازی طرح ائتلاف ملی کوشید ند همه مخالفان را زیر چتر واحد ی جمع کنند و گروه های د لسرد شد ه از نظام مانند جبهه ملی و نهضت آزاد ی و… را برای عملیاتی خاص د عوت کنند و نظام های د یگری مانند عربستان و قطر و انگلیس و فرانسه و… را نیز با خود همراه سازند و با نهاد های خارجی مانند mi6 و سازمان های جاسوسی د یگر ارتباط برقرار کنند و بود جه های کلانی را از عربستان و قطر برای این منظور جذب نمایند . پس از آن فتنه عمیقی که د ر تاریخ انقلاب اسلامی بی نظیر بود رقم زد ه شد و کشور د چار بحرانی جد ی گرد ید ؛ بحرانی که می رفت ملت ایران را د و شق سازد و با رویارویی د و بخش از جامعه د ر برابر یکد یگر، کشور رابه جنگ د اخلی بکشاند ، ولی باز هم به رغم فراهم شد ن همه مولفه های فوق، پروژه فروپاشی نتیجه ند اد و طراحان این پروژه شکست سنگینی را متحمل شد ند و با حضور د ه ها میلیونی مرد م د ر حماسه ۹ د ی، فتنه براند ازی د ر نطفه خاموش شد . اکنون د ر این مرحله، د شمن د ر تلاش است از طریق «فرآیند جابجایی» د ست به اقد ام د یگری بزند . آن ها معتقد ند د ر فرایند جابجایی لازم است علاوه بر مولفه های فوق، نوعی تعاد ل میان اصلاح طلبان و اقتد ارگرایانی که د ر حکومت وجود د ارند باید به وجود آورد . یعنی عملا مد عیان اصلاحات از طریق امتیازگیری و مذاکرات، مرحله گذار به د موکراسی را تسهیل می کنند . د ر این مرحله آن ها می کوشند تا از مسیر انتخابات به اهد اف خود د ست یابند . از یک طرف باید نظام های د یگر را با خود همراه کرد که این روند با باز شد ن د فتر خبرگزاری بی بی سی و سفارت انگلیس د ر ایران رقم می خورد ، از سوی د یگر باجمع شد ن فتنه گران قبلی و احزاب منحله د ر حزب جد ید ، فضای همد لی میان عناصر معاند نظام اسلامی فراهم آورند . از منظر سوم باید رکن چهارم د موکراسی یعنی مطبوعات و رسانه ها رابه خد مت گرفت بد ین گونه که یا تطمیع شوند و یا د ر معرض ارعاب و تهد ید قرار گیرند که هیچ نویسند ه و گویند ه ای د ر جهت روشنگری «فرآیند جابجایی» احساس وظیفه نکند تا جابجایی د ر یک فضای کاملا آرام صورت گیرد . فعالیت های خانواد ه یکی از شخصیت ها د ر این برهه قابل د فاع نیست. از یک طرف به د لیل د ستگیری فرزند مجرمش فیلم ساخته می شود و از طرفی همسرش نوید جرقه انقلاب از زند ان اوین می د هد . پس از توافق وین هم، چراغ سبزهایی به غرب نشان د اد ه می شود . از سوی د یگر شورای محترم نگهبان بسیار صریح تر از د وران اصلاحات مورد حمله قرار می گیرد و رسانه های این جریان به نوعی اجازه حمله را د ریافت می کنند . عجیب این که د ر همان شرایطی که رسانه های انقلابی محد ود می شوند بی بی سی مجوز ورود به ایران راد ریافت می کند و برخی مسوولین با آن مصاحبه می کنند و موضوع توافق هسته ای به عنوان اهرمی مهم برای پیروزی اصلاح طلبان د ر انتخابات آتی مجلسین خبرگان و شورای اسلامی مطرح می شود . به هرحال طرح جابجایی قد رت و فتنه ای عمیق تر د ر برخی از محافل برنامه ریزی شد ه است. بی گمان، شورای نگهبان قانون اساسی از هجمه ها بیمی به خود راه نخواهد د اد و باحجت بیش تری به وظیفه خویش عمل خواهد کرد و منتظر اجازه کسی نخواهد نشست. باید همه نخبگان اعم از گویند گان و نویسند گان د ر این زمینه نقش روشنگری و بصیرت د هی خود را به خوبی ایفا کنند . د ر این صورت باز هم مانند گذشته تیر د شمنان خارجی د ر «فرآیند سوم» به سنگ خواهد خورد و نظام اسلامی مقتد ر تر از گذشته به راه خود اد امه خواهد د اد پرتوسخن/قاسم روانبخش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج − 1 =