آشنایی با واژه «استکبار» در اندیشه آیت الله مصباح یزدی(قدس سره) 

0 ۱۱۱

آشنایی با واژه «استکبار» در اندیشه آیت الله مصباح یزدی(قدس سره) 

مفهوم شناسی:

۱-استکبار یعنی خود بزرگ بینی

۲-این تعبیر در قرآن کریم از واژگان پرتکرار است.

۳-این صفت به خدا نسبت داده نمی شود!

۴-اصل این صفت مذموم، به شیطان نسبت داده شده

اهمیت:

۱-استکبار و تعصب؛ امتحان اصلی شیطان بود که در آن شکست خورد.

۲-استکبار در نظر خدا، از همه چیز بدتر است.

۳-غریزه سلطه جویی در هر انسانی وجود دارد.

۴-استکبار ستیزی محور تفکرات امام(رحمه الله) بود.

۵-خود بزرگ بینی؛ ریشه همه مفاسد است.

۶-مستکبر؛ باعث ایجاد فساد در جامعه می شود.

۷-برتری طلبی و آفات آن سابقه طولانی در زندگی بشر دارد.

۸-استکبار؛ موجب شقاوت و جهنمی شدن انسان می شود.

۹-استکبار جهانی در فکر تسلط بر جهانیان و کنترل اختیار انسان ها است.

ویژگی‌های مستکبر:

۱-مستکبر می گوید: “همه مطیع من باشید”

۲-برتری جویی در مستکبر با اسلام و تسلیم برابر حق مخالفت اساسی دارد.

۳-شکاف بین مردم و ایجاد دودستگی به بهانه غنی و فقر، راهکار سلطه جویی مستکبرین

۴-مستکبرین مسئولیت آثار بد کارهایشان را نمی پذیرند و مقصر را شیطان می دانند!

مصادیق مستکبرین:

۱-شیطان، اولین مصداق مستکبر در جهان است.

۲-برتری طلبی و استکبار مشکل اصلی فرعون بود.

۳-تحولات داستان بنی اسرائیل حول استکبار و استضعاف پیش رفت و داستان امروز جوامع بشری با وقایع بنی اسرائیل قابل تطبیق است.

۴-منافقان نیز نسبت به پیامبر اکرم استکبار می ورزیدند و می توان گفت استکبار عامل نفاق آن ها بود.

۵-آمریکا؛ فرعون و محور سلطه جویی در زمانه ما است.

۶-ریشه مفاسد در آمریکا روح سلطه جویی حاکم بر این جامعه است.

گزارشی مختصر از واژه استکبار، برگرفته از چندین اثر نوشتاری و گفتاری آیت الله مصباح یزدی(قدس سره)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.