سیدناصر موسوی لارگانی:
ادامه رهاشدگی قیمت های مرغ و تخم مرغ منجر به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خواهد شد

0 ۴۲۲

عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتی از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ به عنوان مایحتاج ضروری مردم انتقاد کرد.

متن توئیت عضو هیأت رئیسه مجلس به شرح زیر است:

قیمت مرغ به ۲۰ هزار و هر شانه تخم مرغ به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. دست کم ۴۰ درصد افزایش یکباره قیمت.

از وزارت جهاد کشاورزی رهاشدگی قیمت های مایجتاج ضروری مردم پذیرفته نیست.

وزیر باید به سرعت وارد عمل شده و قیمت ها را تعدیل کند و الا طرح استیضاح به جریان خواهد افتاد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.