۶ اثر مهم تقویت تولید ملی در اقتصاد کشور

0 ۳۰۲

حجت الله عبدالملکی*

۲۹ بهمن سالروز دو سالگی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که در این سیاست ها بسیار بر تقویت تولید ملی تاکید شده است. در شرایطی که دشمنان انقلاب از مسیرهای مختلف از جمله اقتصاد به دنبال آسیب شدن به کشور هستند باید یگانه مسیر مقاوم شدن در برابر این دسیسه ها یعنی اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم.

برای تقویت تولید ملی به عنوان شاه کلید اقتصاد مقاومتی شش اثر بسیار مهم وجود دارد که این شش اثر هر کدام به نوعی خنثی کننده بخشی از برنامه های اقتصادی دشمنان علیه کشور است:

۱- اولین اثر تقویت تولید ملی افزایش موجودی کالا در اقتصاد است. یکی از اهداف عملیاتی دشمنان ایران در حوزه اقتصاد کمبود کالا و قحطی است. طبیعی است با تقویت تولید ملی نیازمندی های جامعه در داخل کشور تولید می شود و آن وضعیت کمبود کالا و قحطی محقق نخواهد شد.

۲- دومین اثر تقویت تولید ملی کاهش تورم است. این مطلب بر اساس قواعد اولیه اقتصاد، کاملاً عقلانی و منطقی است زیرا با افزایش مقدار تولید و افزایش موجودی کالا در اقتصاد، اگر شرایط دیگر ثابت باشند قیمت کالا کاهش پیدا می کند و یا این که حداقل سرعت رشد قیمت کالاها کاهش پیدا می کند، یعنی نرخ تورم کم می شود. پس دومین اثر تقویت ملی قطعاً کاهش تورم و کاهش سطح قیمت ها خواهد بود.

۳- سومین اثر کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است. طبیعتاً اگر ایران تولید ملی را تقویت شود به نحوی که کمیت و کیفیت کالاهای داخلی بهبود پیدا کند و مقدار تولید افزایش پیدا کند و کیفیت کالاها نیز بهتر شود، خود به خود تمایل مصرف کننده ایرانی برای خرید کالای خارجی کمتر خواهد شد و نتیجه این کار کاهش وابستگی به کالای خارجی و کاهش وابستگی به کالای خارجی است یعنی کاهش نیاز به ارز که درواقع اثر چهارم تولید ملی است.

۴- اثر چهارم، کاهش نیاز به ارز است. اگر بتوان نهاده هایی که برای تولید نیاز است در داخل کشور تولید شود، این خودش یک گامی در جهت تقویت تولید ملی است، یعنی برای واردات نهاده ها نیاز کمتری به ارز خواهد بود؛ یعنی هم برای خود کالاهای نهایی و هم برای واردات نهاده های تولید به ارز کمتری نیاز است و کاهش نیاز کشور به ارز اتفاق می افتد.

۵- اثر پنجم تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال و درآمد خواهد بود. یکی از نیازمندی های تولید، نیروی کار است، و می توان با تقویت تولید ملی شرایط را برای استخدام تعداد بیشتر نیروی کار فراهم کرد و این کار موجب کاهش بیکاری می شود. همچنین اگر تقویت تولید ملی باعث تقویت سودآوری در بخش تولید شود، منجر به افزایش درآمد کسانی خواهد شد که هم اکنون در بخش تولید مشغول به فعالیت هستند. افزایش اشتغال و افزایش درآمد یعنی افزایش رفاه، پس به طور کلی تقویت تولید ملی رفاه تولیدکننده و تمام افرادی را که مشغول به امر تولید هستند افزایش خواهد داد.

۶- اثر ششم، افزایش درآمدهای دولت است. دولت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد. وابستگی بسیار زیاد درآمد دولت های مختلف به نفت باعث شد که تحریم های نفتی فشار نسبتاً قابل توجهی را به اقتصاد ایران وارد کند. اگر اقتصاد ایران بتواند به صورت قابل توجهی تولید ملی را افزایش دهد، بودجه دولت تقریباً از نفت جدا می شود و از طریق مالیات هایی که مربوط به تولید است، درآمدهای دولت تأمین می شود.

در ایران چند مالیات مهم وجود دارد که به تولید مرتبط هستند: مالیات بر درآمد، که طبیعتاً مربوط به کسانی می شود که درآمدی کسب می کنند و بخش زیادی از نیروی کار که در بخش تولید فعال هستند؛ بنابراین افزایش تولید که باعث افزایش درآمد می شود، درآمدهای مالیاتی مربوط به درآمد را در کشور افزایش می دهد. مالیات بر سود وجود دارد که آن هم به بخش تولید مرتبط می شود؛ وقتی تولید ملی افزایش پیدا می کند مقدار سود بیشتر می شود و مالیات بر سود هم افزایش پیدا می کند. مالیات بر ارزش افزوده که درواقع از مصرف کننده اما از کانال تولید گرفته می شود، یعنی تولیدکننده، مبلغی را به قیمت کالا به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده و از مصرف کننده اخذ می کند و به سازمان مالیاتی که همان دولت است پرداخت می کند. پس اینجا اگر مقدار تولید افزایش پیدا کند، چون مقدار فروش افزایش پیدا می کند، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.