وعده های رئیس جمهور از حرف تا عمل

0 ۳۶۲

حجت الاسلام قاسم روانبخش: ۱. «به جای مهند سی فرهنگی باید از واژه معماری فرهنگی استفاد ه کرد ، عد ه ای از این کلمه مهند سی فرهنگی سوءاستفاد ه می کنند ؛ بنابراین مقصود ما همان معماری و طراحی است که اسلام و فرهنگ ایرانی از آن سخن می گوید .»» بعد از ۴ سال نه از مهند سی خبری شد و نه از معماری فرهنگی؛ نتیجه پایانی: ولنگاری فرهنگی! مهند سی فرهنگی که با اشاره مقام معظم رهبری د ر د ستور کار شورای انقلاب فرهنگی قرار گرفته و ۷ سال روی آن کار شد ه بود و د ر ماه های پایانی د ولت د هم به اجرا گذاشته شد ، به د ستور آقای روحانی از اجرا خارج گرد ید و به مشاور فرهنگی اش آقای آشنا سپرد ه شد تا با همفکری با نخبگان و کارشناسان، نواقص آن را بر طرف کنند ولی با گذشت ۴ سال خبری از آن نیست! ۲. «رئیس جمهور باید بتواند با تد بیر، اجماع مسؤولان عالی رتبه را به د ست آورد ، من د ر برابر همه رؤسای قو ا و بزرگان نظام سر تواضع فرود می آورم و با اجماع نظر کاری می کنم که محیط امنیتی از بین برود . آن وقت که فضای فرهنگی و سیاسی شد و فضای امنیتی به انزوا فرستاد ه شد ، زند ان های ما خلوت می شود .» د عوای اخیر رئیس قوه قضاییه با رئیس جمهور که با تذکر مقام معظم رهبری کنترل شد بهترین گواه بر خلاف واقع بود ن این مد عاست. البته میان رئیس مجلس و ایشان همواره اجماع وجود د اشته است به همین د لیل اوضاع کاملا امنیتی شد ه همه قرارد اد ها از برجام گرفته تا کرسنت محرمانه ماند ه و بخش زیاد ی از مسؤولان این د ولت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و معاونانش امنیتی انتخاب شد ه اند . ۳. «با توجه به شرایط جد ید و نیازهایی که وجود د اشته، د ر د ولت آیند ه با رهنمود مقام معظم رهبری برنامه هایی را د ر پیش خواهیم گرفت.» البته برنامه ای د ر این د ولت وجود ند اشت تا پیش برود ولی د رباره برنامه هایی نیز که مقام معظم رهبری برای د ولت پیشنهاد د اد ند مانند مهند سی فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، تشکیل شورای عالی مجازی برای ساماند هی فضای مجازی، سیاست های سبک زند گی و خطوط قرمز برای مذاکرت هسته ای، تا کنون د ر حد حرف و شعار از ایشان اطاعت شد ه و اغلب، د ر عمل ناد ید ه گرفته شد ه است. ۴. «د ولت تد بیر د ولتی تسلیم د شمنان نخواهد شد ، با این وجود ماجراجویی هم د ر سیاست ها نخواهیم د اشت.» قسمت د وم وعد ه ایشان د رست است؛ زیرا ایشان همواره تلاش کرد ه با خارجی ها مهربان باشد و متهم به ماجراجویی نشود ، ولی نسبت به د اخل کشور این وعد ه محقق نشد ه است؛ زیرا ایشان همواره با منتقد ان ماجراجویی د اشته است و بد تر از آن، این که د ر این مد ت، لبخند هایش نثار د شمنان شد ه و اخم هایش برای ملت و منتقد ان! اما راجع به بخش اول وعد ه اش، باید گفت که این وعد ه کاملا خلاف واقع بود ه است؛ زیرا د ر برجام نشان د اد هر آن چه د شمنان گذاشتند پذیرفت و تسلیم شد . حتی از خطوط قرمز رهبری نیز عد ول کرد . چنان چه رهبری مقاومت نکرد ه بود همین ۳۰۰ کیلو اورانیوم هم برای ما باقی نمی گذاشتند . اگر برجام ۲ و ۳ و ۴ را اجرا می کرد ند امروز د ر برابر تهد ید های نظامی ترامپ و اسرائیل و انگلیس چه پاسخ د ر خوری می توانستیم د اشته باشیم؟ آیا د ر جنگ نظامی می توان پاسخ موشک های د وربرد را با گفتمان د اد ؟ ۵. «ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما بخصوص د ر حوزه اقتصاد به بحث مد یریت و کارآمد ی د ولت برمی گرد د …وظیفه د ولت این است که محیط کسب و کار را بهبود بد هد و د ر این صورت است که ما شاهد رونق تولید خواهیم بود .» با مد یریت ۴ ساله رئیس د ولت تد بیر و امید این مشکلات حل شد یا بر حجم آن ها افزود ه شد ؟! آیا د ولت روحانی به وعد ه خود ش مبنی بر رونق کسب و کار عمل کرد ه است؟ و آیا امروز ما شاهد رونق تولید هستیم؟! کافی است سری به بازار بزنید تا همه چیز روشن شود ؛ رکود کامل، بیکاری فلج کنند ه، اشک فروشند گان و خرید اران. ۶. «مشکلات و موانع تولید با یک تد بیر قابل حل است…اکنون بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه تمام د ر کشور د اریم که با مبلغ بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان این واحد ها کامل می شوند و می توانند زمینه ساز اشتغال برای ۴۹۹ هزار نفر شوند .» اکنون پس از گذشت ۴ سال از د ولت ایشان، آیا این واحد ها تکمیل شد ه اند یا واحد های صنعتی د ایر نیز به جمع آن ها پیوسته اند ؟! جد ید ترین آمارها حکایت از تعطیلی بیش از ۶۰د رصد کارخانجات کشور د ارد . و کارخانه های مهمی مانند ارج و آزمایش که د ه ها سال فعال بود ند امروز تعطیل شد ه اند ! ۷. «برای این که اقتصاد رشد کند و د رآمد واقعی مرد م افزود ه شود ، باید تولید ملی به مقد ار کافی رشد پید ا کند تا معیشت مرد م بهبود یابد . متاسفانه د ر سال های گذشته، کاهش د رآمد واقعی مرد م به د لیل ناکافی بود ن رشد تولید ملی بود ه است. بانک مرکزی د ر جد ید ترین گزارش اقتصاد ی خود (مربوط به سال ۱۳۹۰)، رسماً اعلام کرد که د ر این سال، حد اقل مزد واقعی منفی ۳/۱۰ د رصد کاهش یافته است یعنی قد رت خرید مرد م عملاً کم شد ه است. مهم ترین د لیل کاهش د رآمد واقعی مرد م، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به طوری که رشد تولید ناخالص د اخلی از سال ۱۳۸ از رقم ۹/۶ د رصد به منفی ۹/۱ د رصد د ر سال ۱۳۹۱ تقلیل یافت. بنابراین تولید ملی باید افزایش پید ا کند . افزایش تولید ملی با رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری و رشد اشتغال به وجود می آید . «د ولت تد بیر و امید » برای رشد تولید ملی د ر د وره ۹ ¦ “۱۳۹۲ برنامه ریزی عملیاتی د ارد .» آیا د ولت یازد هم به این وعد ه ها عمل کرد ه است؟ اخیرا بانک مرکزی رسما اعلام کرد قد رت خرید مرد م کاهش یافته و سفره مرد م نسبت به سال ۹۲ هشت د ر صد کوچک تر شد ه است. متاسفانه آقای رئیس جمهور هم د ر سال ۹۲ به مرد م گزارش خلاف واقع د اد و هم د ر پایان د وره اش برای انتخاب مجد د بر خلاف واقع سخن می گوید ! آن روز برای سیاه نمایی بر ضد د ولت سابق از کاهش رشد اقتصاد ی از ۹/۶ به منفی ۹/۱ سخن می گفت و امروز از رشد ۴/ ۷ د ر صد سخن می گوید !اگر این سخن د رست می بود می بایست امروز رشد اقتصاد ی ما د ر واقع ۱۴ د ر صد باشد که این کاملا خلاف واقع است. به راستی د ولت برای سال ۹۲ تا ۹۶ کد ام برنامه عملیاتی را تجربه کرد ه است که مرد م از آن بی اطلاع هستند ؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.