جبهه پایداری نوید بخش حرکتی عظیم و رجعتی دوباره به گفتمان امام و رهبری

0 ۱۷۰

در اوایل تابستان ۸۴بسیاری از صاحبان زر و زور و تزویر حتی در مخیله خود هم تصور چنین واقعه ای را نداشتند که دولتی با چنین شعارها و گفتمانی شکل گیرد و شاهد مثال این ادعا هم قسم های جلاله آقای قدرت علیخانی در دانشگاه آزاد قزوین بود که ذره ای تردید نداشت که ملت گزینه ای جز نظر ایشان را انتخاب کنند اما خواست ملت چیز دیگری بود. شعارهای مرتبط با گفتمان امام و رهبری در بطن جنبش سوم تیر مشهود بود و عاملی جز این باعث خلق حماسه سوم تیر و پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات نبود و به مدد این اندیشه بود که دولت نهم با تلاش بی وقفه بسیاری از اقدامات روی زمین مانده ۱۶سال گذشته را به سامان رسانید و همواره در این مسیر مورد لطف مقام معظم رهبری و آحاد ملت فهیم ایران اسلامی بود. پس از شکست تلخ صاحبان زر و زور و تزویر در حماسه سوم تیر تمامی کسانیکه اینگونه از ملت نه شنیده بودند بسیج شدند تا دولت خدمتگزار و مکتبی را زمینگیر نمایند نفوذ در بدنه دولت ، حاشیه سازی ، کارشکنی گسترده و اقداماتی بود که سعایت داشت تا دولت دهم با نظر و خواست صاحبان زر و زور و تزویر شکل گیرد اما باز هم ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی گفتمان امام و رهبری را بر هر شعار و مکتبی ترجیح دادند و دولت دهم نیز با خواست ملت شکل گرفت. حوادث تلخ و عبرت آموز فتنه ۸۸و همین طور ؛ جو سنگینی که مافیای قدرت برای به حاشیه راندن فکر فتنه ۸۸در اذهان مردم ایجاد کردند و همین طور شکل گیری جریان نفوذی که منجر به برخی مواضع مشکوک در درون دولت شد، فضا چنان سنگین و غبارآلود شده بود که عقبه عظیم اجتماعی سوم تیر نیازمند روشنگری و ساماندهی دقیق و منسجمی شد تا بتواند همچنان گفتمان امام و رهبری را در قلوب آحاد ملت جاری و ساری گرداند و تشکیل جبهه پایداری انقلاب اسلامی نقطه امیدی شد برای تمامی دلسوزان و وفاداران به گفتمان امام و رهبری. حضور با برکت افرادی چون علامه مصباح یزدی و آیت الله خوشوقت آبی بود گوارا بر آتش سینه های گداخته جوانان حماسه ساز سوم تیر که قدری سرخورده و مایوس شده بودند. مع الوصف ؛ ضرورت همدلی و ساماندهی تشکیلاتی منسجم و منظم در اندازه جبهه پایداری انقلاب اسلامی و تلاش جهت توسعه آن بر تمامی حماسه سازان سوم تیر ضروری است. و در همین راستا ؛ تشکیل شاخه های استانی این جبهه و ساماندهی عقبه اجتماعی عظیم آن اقدامی است که صورت بندی برای آن، فرض به نظر میرسد و اما آنچه مهم تر است دقت در چیدمان و جلوگیری از نفوذ فرصت طلبان و نفوذی هایی است که علاقه مندند با نقاب اصولگرایی و اعتبار آن، مسند قدرت را قبضه کنند، که البته توجه به این امر کاریست بس دشوار و نیازمند بررسی و رصد دقیق که امیدوارم دلسوزان نقاب آنان را براندازند تا مردم با شناخت بیشتر نسبت به برخی ساکتین و مردودین تصمیم گیری نمایند… یا اولی الابصار هاشم غفاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.