برچسب

فضای مجازی

به دنبال تشکیل شورای عالی فضای مجازی :تک امریکا، پاتک ایران، این بار برنده این جنگ کیست؟

سلسله اقدامات امریکا از سوی ایران بی پاسخ نماند و جمهوری اسلامی ایران و در راس آن اتاق های مطالعات استراتژیک سپاه پاسداران با ایجاد ارتش سایبری که به اعلام برخی منابع، آن را دومین ارتش منسجم سایبری جهان می دانند نشان داد که ایران تمامی راه…