برچسب

فریدون عباسی

دکتر فریدون عباسی:
گام سوم هسته ای نیز همانند دو گام قبلی سست و لرزان است/ دشمن این اقدامات را جدی نمی گیرد/ ترساندن طرف مقابل فقط با بازگرداندن فردو و راکتور اراک به حالت قبل ممکن است/ ۱۱۰ تن مواد غنی شده و آب سنگین از شما گرفته اند، با ۱۰ کیلو می خواهید تقابل کنید؟

هر اقدامی کمتر از بازگشت فردو از حالت تحقیقاتی به حالت تولیدی و تبدیل مجدد راکتور اراک به آب سنگین چهل مگاواتی با قابلیت تولید پلوتونیوم، اقتدارآفرین نبوده و دشمن را عقب نخواهد راند.