برچسب

سیدمجید حسینی

سیدمجید حسینی:
از کرباسچی تا حناچی همگی شهر را تجاری سازی کردند

دستگیری های متعدد مدیران شهری، تعلیق مدیریت شهری در شهرهای مختلف کشور، از بین رفتن زیست شهری و تغییر در اکوسیستم شهرها و... همه ماحصل همین انتخاب هایی است که گاه بدون ذره ای حساسیت و صرفا از سر رفع مسئولیت انجام می دهیم و بعد هم حسابی…