برچسب

زیباکلام

آقای زیباکلام! شما به گریه برای مفسد ۳ هزار میلیاردی ادامه دهید

تاریخ سرشار است از خسارات زیانبار و بعضا جبران ناپذیری که صاحبان افکاری چون تفکرات جنابعالی، به اندوخته و سرمایه و سرنوشت ملت خود وارد کرده اند و در میانه کف و سوت جماعتی فریب خورده از دروغ و نیرنگ، بر خاکستر آنچه سوخته اند، رقصیده اند.