برچسب

روح الله ایزدخواه

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم:
رکود بخش زیادی از کارخانه ها بخاطر سیاست های بانکی است

روح الله ایزدخواه با تاکید بر لزوم تدوین سیاست تولیدی غیرتکنوکراتیک در کشور گفت: سیاست تولید چیزی غیر از سیاست های محیط کسب و کار است چرا که سیاست های بانکی، مالیاتی و صادراتی صرفا محیط کسب و کار را می سازد، اما اصل خود سیاست های تولید است…