برچسب

تاجزاده

پاسخی به اظهارات تاجزاده

دست دولت در مسایل اقتصادی کاملا باز است و حاصل دخالت دولت در مسایل اقتصادی به خاک سیاه نشستن مردم شده است کارخانه ها به سرعت در حال تعطیلی هستند و واردات گسترده حتی کود انسانی و ... در حال افزایش است؛ بر تعداد بیکاران هر ماه افزوده میشود؛…