برچسب

بهزاد نبوی

نقدی بر سخنان اخیر بهزاد نبوی درباره انقلاب اسلامی

اگر «بازاندیشی» را یکی از ویژگی های دوران مدرن بدانیم و بسط «ارتباطات» و اقبال به «رویکردهای پست مدرن» در دو سه دهة اخیر را هم بدان بیفزاییم؛ تجدیدنظرطلبی و زیر سؤال بردنِ مسلمات پیشینْ دیگر چندان غریب به نظر نخواهد آمد. اما اگر این موج،…