برچسب

اسرائیل

بیانیه چهارم جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت جنبش های بیداری اسلامی در منطقه

این بیداری اسلامی که آثار آن امروز نه تنها در کشورهای مسلمان بلکه در سراسر جهان محسوس است ریشه در فطرت انسان ها دارد و عصیانی است در برابر بی عدالتی هایی که نظم نوین جهانی و طراحان صهیونیست آن برای عالم رقم زده اند. طبیعی است که دشمن…